เป้าหมายหลัก

week1

แผนการจัดการเรียนรู้ WEEK 1 
เรื่อง "HOME"

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : บ้านเรา  HOME 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   Quarter 3   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : บอกประวัติความเป็นมา สภาพภูมิอากาศ การปกครองและการศึกษาในท้องถิ่นของตนเองได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
1
(20 – 24 ต..ค.2557)
คำถาม
- ชุมชนดั้งเดิมของตนเองมาจากไหน ?
- ตั้งถิ่นฐานในภูมิปรเทศเช่นไร ?
- มีการปกครอรูปแบบใดและจัดการศึกษาในลักษณไหน ?
บรรยากาศ/สื่อ
 - รูปภาพ
 -ภาพสไลด์
- คลิปเพลงเผ่าม้ง อิ่วเมี้ยน ลั๊วะ
- ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น
-คลิปหลักฐานการย้ายถิ่นฐาน
เด็กในห้องเรียน (ความสนใจ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้าน )

ชง .
เปิดคลิปเพลง คลิปสารคดีเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ให้นักเรียนดูแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่ได้ดู ครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไรบ้าง?
รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม
1.       เขียนบรรยายความรู้สึกลงในกระดาษ
2.       ทำ Mind Mapping
3.       วาดความประทับใจจากเรื่องที่ดูภาพ
4.       ลำดับเหตุการณ์ต่างๆจากคลิป vdo เขียนเป็นการ์ตูน 4 ช่อง
5. จัดทำคลิปเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่
6..   นำเสนอชิ้นงานแล้วจัดแสดงในชั้นเรียน
เกม  เกมพลัดถื่น (เป็ดหลงรัง)

ชิ้นงาน
- เขียนบรรยายภาพ
-  Miind Mapping
-การ์ตูน 4 ช่อง
ภาระงาน
- สืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชน ตลอดจนการตั้งถิ่นฐาน การปกครอง และการศึกษา


ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
-สังเกต :  เปรียบเทียบ : ความเป็นอยู่รระหว่างอดีต ปัจจุบัน
- ลงมือทำ : เขียนบรรยายภาพ Mind Mapping  การ์ตูน 4 ช่อง
- ด้านภาษา : การเขียนบรรยายภาพ เขียนแสดงความรู้สึก
2.ทักษะชีวิต 
- สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้สำเร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและระมัดระวัง
3.ทักษะสังคม
- กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
- รู้จักการรอคอยกันและกัน
- แบ่งปันพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ขอบคุณครับ
ครูอั๋นครับผม

กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ
วิถีชีวิตชนเผ่า
Body Scan

ดูคลิบ VDOร่วมเรียน ร่วมรู้ กับครู กับเพื่อน
จากคลิป VDO สู่การสร้างสรรค์ด้วยชิ้นงาน

แอ่วบ้านเพื่อน29 ตค 57
ครูอั๋นครับผม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น