เป้าหมายหลัก

week5

ทดลองให้เห็นจริง ไม่อ้างอิงจากแหล่งใด

กิจกรรมจิตศึกษา

เกมนับตามนับต่อ

นับตาม จับคู่กับเพื่อน ใช้การนับเลขจำนวน 1-2-3 พร้อมกับแตะส่วนต่างๆของร่างกาย แล้วให้เพื่อนทำตามและนับเลขจำนวนเหมือนกับผู้นำ ผู้นำ 1-2-3 ผู้ตาม 1-2-3 ผู้นำ 4-5-6 ผู้ตาม 4-5-6.....

นับต่อ จับคู่กับเพื่อน ใช้การนับเลขจำนวน 1-2-3 พร้อมกับแตะส่วนต่างๆของร่างกาย แล้วให้เพื่อนทำตามแต่การนับให้เพื่อนนับจำนวนเลขต่อจากผู้นำ ผู้นำ 1-2-3 ผู้ตาม 4-5-6 ผู้นำ 7-8-9 ผู้ตาม 10-11-12 .......
นักเรียนเปรียบเทียบการนับตามกับนับต่อมีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไร? เพราะเหตุใด? 

กิจกรรมการเรียนรู้
แรงลัพท์

ปฏิบัติจริง ยกจริง หนักจริง 

ไหวป่าวนี่

หนักครับ

1 แรง 1 นิ้ว

 เปลี่ยนการยกจาก 1นิ้วเป็น 2-3 นิ้ว เปรียบเทียบความหนักเบา

เตรียมการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์


 ปฏิบัติการให้เห็นจริง

ดูดีๆนะเพื่อน


 

 บันทึกข้อมูล

นำเสนอผลงาน

ผลการทดลองคือ.........................................................
ขอบคุณครับ
ครูอั๋นครับผม

1 ความคิดเห็น:

  1. การได้ลงมือปฏิบัติ เป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นในตัวอย่างไม่รู้ลืม

    ตอบลบ