เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

HOME


PBL HOME


ชื่อ HOME
เป้าหมาย
          เข้าใจและยอมรับความแตกต่างในการกระทำ เห็นคุณค่าของการแสดงออก ที่มีการยึดถือปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์จากกลุ่มวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ และมีทักษะการคิด สื่อสาร ให้เหตุผลต่อการกระทำแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

ภูมิหลัง
          ในสังคมมนุษย์มีวิถีการดำรงชีวิตที่หลากหลายที่ต่างออกไป ตามความเชื่อและมุมมองของแต่ละชุมชน ชุมชนป่ากลาง เป็นชุมชนหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นชนเผ่าที่ย้ายอพยพลงมาจากที่ราบสูง เชื้อสาย เผ่าพันธ์ดั้งเดิมคือประเทศจีน มีชุมชนเผ่าม้ง เผ่าอิ้วเมี้ยน และชุมชนเผ่าลั๊วะซึ่งย้ายมาจากจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตกต่าง มักถูกมองในเชิงลบจากกลุ่มชนคนเมืองซึ่งเป็นชุมชนท้องดิ่นดั้งเดิม และสิ่งสำคัญถูกมองว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างไรก็ตามมุมมองเช่นนี้เป็นการประเมินจากคนภายนอกที่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งอย่างแท้จริงและใช้เกณฑ์ของตนเองไปประเมิน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนควรได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตริ์ชาติพันธ์ของตนเอง     
  

"ชุมชนป่ากลางมาจากไหน ? จะก้าวต่อไปอย่างไร ?"

วาทะคารม "บ้านไหนก้ออยู่ได้ ขอฮื่อมีความฮักฮื่อเฮา เฮาอยู่ได้หมด"ขอบคุณครับ
ครูอั๋นครับผม
               

1 ความคิดเห็น: