เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภาษาวรรณกรรม

สนทนาภาษาวรรณกรรม

     
   
                    วันนี้มีโปรแกรมพบปะร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู LPMP ณ ห้องประชุมใหญ่ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก หัวข้อเรื่องคือ " การอ่าน "  เริ่มจากครูใหญ่ให้คณะครู LPMP นำเรื่องราวจากวรรณกรรมที่ได้อ่าน มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง จากนั้นแบ่งกลุ่มให้ศึกษาบทความ " การอ่านกับการพัฒนาสมอง " เป็นบทความที่ให้ความรู้และข้อคิดที่ดีมาก 
              จากการศึกษาบทความพอวิเคราะห์ถึงคุณประโชน์ของการอ่านได้ดังนี้คือ การอ่านสร้างพลังแห่งจินตนาการ มีอิสระในการตีความ สร้างสรรค์จินตภาพที่แตกต่างอย่างหลากหลาย ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์การเข้าสังคม การรู้จักและเข้าใจตัวเอง ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เสริมพัฒนาด้านการเรียนรู้และสติปัญญา เพิ่มความสามารถในการจดจำ และช่วยในการปรับตัวและลดปัญหาสุขภาพใจ
               คุณประโยชน์มากปานนี้ หาวรรณกรรมดีๆ สักเล่มมาอ่านนะครับ

                    เสร็จจากการศึกษาเรื่องการอ่าน ครูภร สอบถามถึงงานต่างๆที่มอบหมายให้ ที่ยังค้างอยู่ คือการอ่านวรรณกรรมเรื่อง "อธิฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว " การทำปฏิทินการเรียนรู้ PBL และภาระงานประจำวันจึงให้แยกย้ายกันหามุมโปรดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆ นำไปใช้กับนักเรียน เผยแพร่ต่อเพื่อนครูที่โรงเรียนต่อไป
ขอบคุณครับ
ครูอั๋นครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น